Adventi Nyereményjáték Szabályzata

Játékszabályzat a “Adventi Nyereményjáték”-hoz

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Tropical and Rare Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott tropicalhome.hu weboldalon futó „Adventi Nyereményjáték”-ra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
   § Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
   § Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
   § Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
   § A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
   
  3. A játék időtartama, menete

 A Játék időtartama:

A Játék 2021. november 22-én indul és december 20-ig tart.

A Játék négy szakaszban zajlik.

Első szakasz: 2021. 11. 22. 00:00 – 2021.11.28. 18:59 óra, sorsolás: 2021.11.28. 20:00 óra

Második szakasz: 2021.11.28. 19:00 óra – 2021. 12. 05. 18:59 óra, sorsolás: 2021.12.05. 20:00 óra

Harmadik szakasz: 2021.12.05. 19:00 óra – 2021. 12. 12. 18:59 óra, sorsolás: 2021.12.12. 20:00 óra

Negyedik szakasz: 2021.12.12. 19:00 óra – 2021.12.19. 18:59 óra, sorsolás: 2021.12.19. 20:00 óra 

Fődíj sorsolása: 2021.12.22. 20:00 óra (A Fődíj egyelőre meglepetés)

Minden héten más-más nyereményt sorsolunk ki, az aktuális heti nyereményt a honlapon a főoldalon tesszük közzé. 

Játék menete: Minden rendelés után 1000Ft-onként virtuális sorsjegyet kap a Játékos. Ha a rendelés értéke meghaladja a 20.000Ft-ot, 20 darab extra sorsjegyet kap a Játékos.

Példa: 25 ezer elköltött forint után jár 25 + 20 sorsjegy.

*Az alkalmazás nem ismeri fel a magyar forintot, ezért a pénzjel EUR lesz, de ez ne tévesszen meg senkit.

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék végén szakaszonként egy nyertest sorsolunk ki, majd 2021.12. 22-én a fődíjat a Játék időtartama alatt játszó összes Játékos között.
 
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.  A sorsolás eredményéről a Szervező emailben értesíti a nyertest. 

Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező.
 
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 •  a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 •  az értesítő levélre 7 napon belül nem válaszol;
 •  bármely okból nem lehet vele felvenni a kapcsolatot;
 •  egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 •  egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 •  jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 
 6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
 7. Adatkezelés és adatvédelem

 7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).

 7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
 
 8. Kizárás

 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:  Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.  Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

 1. Vegyes rendelkezések

 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a honlapján, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.  A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.