Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A TROPICALHOME.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSRA

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1. Az Eladó adatai
A tropicalhome.hu Webáruház és a weblap üzemeltetője:
Név: Tropical and Rare Kft. 
Cégjegyzékszám: 1 7-09-012899

Székhely: 7211 Dalmand, Kölcsey Ferenc utca 19.
Adószám: 27191480-2-17
E-mail cím: tropicalhome.hungary@gmail.com

1.2. Fogalmak
Eladó: a Webáruház üzemeltetője, amely a Webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást
nyújtó 1.1. pontban meghatározott egyéni vállalkozó.
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a
Webáruházzal adásvételi szerződést köt.
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő
együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy, felhasználó.
Adásvételi szerződés: a Felek között a Webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru
tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.
Áru: a Webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék.
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó teljes ár, amelyen az Eladó az árut
eladásra kínálja.
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő
eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.
Szállító: Eladóval szerződött futárszolgálat, vagy postai szállító.
Szállítási díj: a Szállító által nyújtott szállítási szolgáltatás ellenértéke. A szállítási díj a
vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg.
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott
szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

1.3. A Webáruház általános bemutatása
A Webáruház a tropicalhome.hu oldalon érhető el. A kínálatában szereplő termékek
otthonok és irodahelyiségek berendezésére szolgáló élő szobanövények és ezekhez kínált
kiegészítők.
A Webáruházban történő vásárláshoz előzetesen regisztrálni szükséges. A regisztráció során
Vevő részéről a rendszer által kért adatokat (név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím,
telefonos elérhetőség) a valóságnak megfelelően szükséges megadni, az adatok megfelelő
módon történő megadásának elmulasztásából eredő károkért Vevő tartozik felelősséggel.
A Webáruházban történő vásárlás további feltétele, hogy Vevő magára nézve kötelezően
elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán
jognyilatkozatot tesz.
A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos
adatkezelést az Eladó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. A Webáruház
adatvédelmi tájékoztatója külön, a honlapon elhelyezve található meg.
A tropicalhome.hu Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési
Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek
visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A létrejött
szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amely elektronikus úton megtett jognyilatkozattal
jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától
számított 5. naptári év utolsó napjáig számviteli és jótállási kötelezettsége teljesítése céljából.
A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, esetleges jogvita esetén Felek viszonyára a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alkalmazandó.


II. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS (VÁSÁRLÁS) MENETE
2.1.Az áru bemutatása, árak, akciós termékek
A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a
vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk
a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a
tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. A monitor képfelbontásától függően a
valós színek eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak az áfát tartalmazzák /
nem tartalmazzák. A Webáruház a minden előzetes bejelentés nélküli árváltoztatás jogát
fenntartja. Áraink, illetve termékeink köre folyamatosan változhat, bővülhet. Esetleges
árváltozás esetén a már megrendelt árut a megrendelés napján irányadó áron szállítjuk. A
Webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen
feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével.
Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig
tart.

2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk
kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, a
vevő adatainak módosítására, vagy a rendelés feladására. Amennyiben a Vevő az áruk
kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail
címe, telefonszáma) az előzetes regisztráció alapján a rendszer automatikusan betölti. Eladó a
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet. A megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul
személyes adatainak a jelen szerződésben foglaltak szerinti kezeléséhez. A vásárláshoz
szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek
lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot
módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség
esetén javítani a megadott vevői adatokat. A megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz,
amelynek visszaigazolása esetén a felek között adásvételi szerződés jön létre.
2.3. Szállítási díj
Az áru átvétele kizárólag kiszállítással lehetséges. Az áru szállítási díjáról a Vevő a
megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj
összege az Eladó által kiállított számlán pontosan feltüntetésre kerül. A Vevőnek a szállítási
díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie, mely
kizárólag a 2.5. pont szerint lehetséges.
2.4. Megrendelés visszaigazolása
A megrendelést a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által
megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás
tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és
szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a
visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A
rendelés feldolgozását a Vevő a Webáruház honlapján a felhasználóneve és jelszava
megadásával, profilján nyomon követheti.
2.5. Fizetés
A Webáruházban előre történő átutalással, vagy online kártyás fizetéssel történhet fizetés.
2.5.1. Átutalás
Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított előleg bekérő alapján, az
abban foglalt fizetési határidőig átutalással köteles megfizetni. Eladó kizárólag az előleg
maradéktalan megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut. Az eredeti
végszámla a termékkel egyidőben kerül átadásra.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló
visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a

megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem
vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.
2.5.2. Online bankkártyás fizetés
A leadott megrendelés vételára közvetlenül a megrendelés leadását követően online
bankkártyás fizetés útján is megfizethető Eladó részére. Az online bankkártyás fizetést az
OTP Simple Pay szolgáltató biztosítja. Az online bankkártyás vásárlás választása esetén a
Webáruház honlapja automatikusan átnavigálja Vevőt az OTP Simple Pay honlapjára, ahol a
Webáruházban megjelölt vásárlási végösszeg megfizetésére sor kerülhet. Vevőnek meg kell
adnia nevét, bankja nevét, bankkártya számát, bankkártyájának lejárati dátumát, illetve annak
biztonsági kódját. Ezt követően sor kerül az online fizetésre. A fizetést követően a honlap
visszanavigálja Vevőt a Webáruházba. Sikeres fizetés esetén a fizetésről e-mail üzenet
érkezik Vevő részére, illetve a Webáruházban is megjelenik a sikeres fizetésre vonatkozó
tájékoztató. Sikertelen fizetés esetén a sikertelen vásárlásra vonatkozó tájékoztató jelenik meg
a Webáruházban.
További tájékoztatásért kérjük, hogy tekintse át az OTP Simple Pay Általános Szerződéses
Feltételeit a következő weboldalon: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ .
2.6. Szállítás
Az áruk a Vevő által megadott szállítási címre történő szállítását Eladó szerződött szállító
cége, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS
Európa utca 2., továbbiakban: Szállító) végzi. A szállítás várható időpontjáról Eladó a Vevőt
az árunak a Szállító részére történő átadásakor külön értesíti. Szállító külön értesítést küldhet
Vevő részére a szállítás várható időpontjára vonatkozóan. A teljesítés a Vevő által megadott
szállítási címre való kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással
valósul meg. A kárveszély a Szállítónak történő átadással száll át a Vevőre.


III. ELÁLLÁS JOGA
3.1. Eladó elállási joga
Amennyiben Vevő az átutalást az előlegbekérőn feltüntetett fizetési határidőn, de legkésőbb 8
naptári napon belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat. Az Eladót megilleti az
adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése
hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru
megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem
tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi
meg nyilatkozatát, és Eladó azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából,
valamint a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül
visszautalja a Vevő számlájára.
3.2. A Fogyasztó elállási joga
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy (továbbiakban: Fogyasztó) a megrendelés véglegesítésétől kezdve a megrendelt áru
kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és
visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó erre vonatkozó

egyértelmű nyilatkozatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező
formátumban történik, amelynek kinyomtatott példányát az elállási jogról szóló tájékoztatóval
együtt a termékhez csomagolva a Felhasználó részére Eladó megküld. Fogyasztó a
nyilatkozatát elektronikus levél formájában, vagy postai úton is megküldheti. Az Eladó a
Fogyasztó elállásának kézhezvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.
Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az áru átvételére
meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az árut maga fuvarozza
vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő
lejárta előtt elküldi.
Eladó az áru visszaküldésének kétséget kizáró módon történő igazolását, vagy visszaérkezését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó által alkalmazott fizetési
módon visszatéríti a vételárát a Fogyasztó részére. A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot
tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő
elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének
kötelezettsége alól. Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású
termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A
csomagolás sérüléséből adódó költségek Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során eltűnt
áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség
nem terheli.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti
meg, gazdasági társaságokat nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint a fogyasztó nem más, mint a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy. Azaz jogi személyeket, gazdasági társaságokat nem illet meg az elállási jog.
Vonatkozik ez arra az estre is, amennyiben a Vevő a számviteli bizonylat, számla kiállítását
jogi személy, gazdasági társaság nevére kérte.
Egyebekben a Fogyasztót megillető elállási jogról a 2011/83 EU irányelvvel és a 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelettel összhangban a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező elállási
mintatájékoztató ad iránymutatást azzal, hogy a Fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 2. sz.
mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozat útján gyakorolhatja.
IV. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös
megegyezéssel módosítsák a szerződést. Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az
áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek
között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt
terhelik. Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből
kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus
levélben) kell elfogadnia. Felek a szóbeli szerződésmódosítást érvénytelennek tekintik.

V. JÓTÁLLÁS

VI. PANASZKEZELÉS
Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott
információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van,
úgy azt a Szolgáltató alábbi elérhetőségein bejelentheti:

Tropical home - Tropical and Rare Kft.
Székhely: 7211 Dalmand, Kölcsey utca 19.
Adószám: 27191480-2-17
E-mail cím: tropicalhome.hungary@gmail.com
Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon
belül a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a
felügyeleti szervekhez fordulhat.
Felügyeleti szervek:
Dalmand Község Önkormányzat Jegyzője
(7211 Dalmand, Hősök tere 5.)
Tolna Megye Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
(7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13. tel.: 06-74-510-414)
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
(7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.)


VII. SZERZŐDÉSRE ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK ELINTÉZÉSÉNEK MÓDJA
Jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok érvényesek. A
jelen szerződésből eredő jogvitákra a Felek amennyiben a jogvita a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) rendelkezései szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozik, úgy
a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VIII. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a
fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony
akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a
Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó által elektronikus úton
továbbított visszaigazolás megtörténik. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja

az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és
kinyomtatható formátumban is elérhető. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő
megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
Jelen ÁSZF 2020. május 22. napjától az ÁSZF visszavonásának, illetve módosításának
napjáig hatályos.
Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Eladó a módosításokat
köteles a tropicalhome.hu című honlapon a módosítás hatályba lépése előtt 15 (tizenöt)
naptári nappal közzétenni.
Eladó köteles az ÁSZF hatályos szövegét a honlapján közzétenni.
Vevő, illetve Vevő képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF szövegét az első
vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körűen áttanulmányozza, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az ÁSZF megismerése és megértése után bonyolít
le tranzakciót a Webáruházon keresztül.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az
irányadóak.
Kelt: Budapest, 2020. május 22. napján
Tropical home
Hetényi Brigitta 

1. SZ. MELLÉKLET
ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Elállási/felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a
naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a Tropical home - Tropical and Rare Kft. címére (7211 Dalmand, Kölcsey utca 19.,
e-mail: tropicalhome.hungary@gmail.com). Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz.
mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az
a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. SZ. MELLÉKLET

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza.)
Címzett: (Tropical home - Tropical and Rare Kft. (7211 Dalmand, Kölcsey utca 19., e-mail:
tropicalhome.hungary@gmail.com)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy
szolgáltatás megjelölését)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
Aláírás: